Решение за осигуряване на превоз по автобусна линия Пчелина – Разград

РЕШЕНИЕ

№  АК-11-01

Разград 10.09.2013 г.

На основание чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 г.на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 г. и чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Искане за издаване на разрешение за предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Самуил чрез пряко възлагане на превозите, поради прекъсване на транспортното обслужване на населението по автобусна линия от Областната транспортна схема.

РЕШИХ :

Разрешавам предприемането на СПЕШНА МЯРКА от Кмета на Община Самуил за осигуряване на превоз по автобусна линия Пчелина – Разград със срок: До приключване на процедурата за избор на превозвач, открита с Решение № 12.229 по Протокол № 12 от 14.06.2008 г. на Общински съвет Самуил, но не повече от 4 (четири) месеца от датата на получаване на настоящото Решение.

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Самуил.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от датата на публикуването му.

         

         С уважение,

         СТОЯН НЕНЧЕВ

              Областен управител


Прикачени файловеКъм началото на страницата