ОА2.2 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Наименование

на услугата  

ОА2.2

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Правно основание

чл. 135, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 124а, ал. 4 от  Закон за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Обосновка по предложението.

3. Документ за собственост или  еквивалентен, доказващ, че възложителят е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ.

4. Скица с предложение за изменение на Подробния устройствен план.

5. Становища на кметовете на засегнатите общини по чл. 135, ал. 4 от ЗУТ.

6. Документи по чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, ако се иска промяна предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които предвиждания не са реализирани.

7. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

Срок за изпълнение

 до 30 дни - чл. 57 от АПК

Такса

Без такса


Прикачени файловеКъм началото на страницата