ОА2.3 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план

Наименование

на услугата   

ОА2.3

Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план

Правно основание

чл. 133, ал. 1 от Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Документ за собственост или еквивалентен, доказващ, че възложителят е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.

3. Проект за план-извадка, съгласуван с проектанта на ПУП съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУТ.

4. Решение на Областния експертен съвет по устройство на територията (за случаите по чл. 133, ал. 2 от ЗУТ).

5. Скица от действащия ПУП (за случаите по чл.133, ал. 4 от  ЗУТ).

6. Нотариално заверено пълномощно за представител,  когато заявлението не се подава от възложителя.

Срок за изпълнение

14 / 30 дни - чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК

Такса

Без такса


Прикачени файловеКъм началото на страницата