ОА2.10 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Наименование

на услугата  

ОА2.10

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Правно основание

чл. 145, ал. 2, т. 1,  чл. 148, ал. 3, т. 1 и чл. 150, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Проект на ПУП.

3. Документи за собственост или отстъпено право на строеж в чужд имот.

4. Скица /виза/ за проектиране.

5. Инвестиционен  проект по части – 3 комплекта.

6. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа.

7. Положително становище на компетентните органи.

8. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

9. Становище на министъра на околната среда и водите за обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС.

10. За недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителни зони – съгласуване при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 от ЗУТ.

11. Други, съобразно изискванията за стоежа.

12. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

-7-дневен срок от внасянето им при изготвена оценка за съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите

- едномесечен от внасянето им при изготвена оценка за съответствието на проекта по чл. 142, ал. 6, т. 1 от  ЗУТ

Такса

Такса – чл. 28, ал. 6 и чл. 29, ал. 2 от Тарифа 14 на МРРБ


Прикачени файловеКъм началото на страницата