ОА2.14 Регистриране на технически паспорт на строеж

Наименование

на услугата     

ОА2.14

Регистриране на технически паспорт на строеж

Правно основание

чл. 176а, ал. 5 от Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1.  Писмено искане.

2. Технически паспорт, заверен от лицата, които са го съставили на хартиен носител – оригинал 2  екземпляра.

3. Технически паспорт на магнитен носител.

 

Забележка: Единият оригинал  на хартиен носител и на магнитен носител, след заверка,  се съхраняват в архива на администрацията, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г.

Срок за изпълнение

1 месец

Такса

Без такса


Прикачени файловеКъм началото на страницата