ОА1.4 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица от архив “Държавна собственост"

Наименование на услугата според СУНАУ

ОА1.4

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица от архив “Държавна собственост"

Бланка за заявката

Прикачен файл

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост –чл. 77;
Административнопроцесуален кодекс - чл. 57.

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Документ за собственост – оригинал или копие.

3. Актуална скица на имота, издадена от компетентен орган – оригинал, с нанесени площи на терена и сградите.

4. Удостоверение за наследници (в случаите, когато имотът е наследствен).

5. Други – Удостоверение за идентичност на имота, съдебно удостоверение, доказателства за наличие на правен интерес.   

Срок на изпълнение

3 дни – чл. 57 от АПК

Такса

без такса
Към началото на страницата