ОА1.6 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

Наименование на услугата според СУНАУ

ОА1.6

Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост.

Бланка за заявката

Прикачен файл

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост – чл. 73 от ЗДС.

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Документи, удостоверяващи статута на държавното юридическо лице (нормативен, поднормативен или административен акт за създаването му).

3. Документи, удостоверяващи настъпило обстоятелство по реда на чл. 73 от ЗДС.

4. Акт за държавна собтсвеност.

5. Пълномощно (в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице).

Срок на изпълнение

до 14 дни – чл. 57 от АПК

Такса

без такса
Към началото на страницата