ОА1.10 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Наименование на услугата според СУНАУ

ОА1.10

Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Бланка за заявката

Прикачен файл

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост  - чл. 80.

Необходими документи

1.  Писмено искане.

2.  Договор за наем или друг акт, по силата на който имотът е бил предоставен за ползване.

3. Доказателства,  че  договорът  е  бил  прекратен  или  развален  по  реда  на  ЗЗД (писменипредизвестия, нотариалнипокани, съдебнирешения и др.) или че актът, с който е бил предоставен имота е отменен.

4. Документи и други доказателства, от които е видно, че имотът се владее или ползва без правно  основание, или не по предназначение, или че нуждата от него е отпаднала.

5.  Пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

Срок на изпълнение

до 1 месец – чл. 57 от АПК

Такса

без такса


Прикачени файловеКъм началото на страницата