ОА1.11 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

Наименование на услугата според СУНАУ

ОА1.11

Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост

Бланка за заявката

Прикачен файл

Нормативно oснование

Закон за държавната собственост – чл. 77 и чл. 82а

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Документ, удостоверяващ правото на собственост на заявителя върху недвижимия имот – оригинал или копие.

3. Актуална скица на имота – оригинал.

4. Удостоверение за идентичност на имота.

5. Удостоверение за наследници (ако имота е наследствен).

6. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице).

7. Документ за платена такса.

8. Други документи при необходимост.

Срок на изпълнение

обикновенна услуга - 7 работни дни
бърза услуга - 3 работни дни

Такса

Съгласно ПМС №26/03.02.2011г., както следва:
обикновенна услуга - 10 лв. за всеки имот
бърза услуга - 15 лв. за всеки имотКъм началото на страницата