Община Цар Калоян

Община Цар Калоян

Площ

136.58 km²

Население

6 371 души

Икономика

Основен отрасъл е селското стопанство, като преобладава растениевъдството: отглеждане на зърнени и технически култури, овощарство и зеленчукопроизводство.
В последните години се развива рибовъдство и биволовъдство.
В Цар Калоян и в с. Езерче функционират няколко млекопреработвателни предприятия и мелници.
Добре развита е обувната и шивашката промишленост.

Културно-историческо наследство, събития и природни забележителности

Калоянови дни
Природен резерват „Бели лом”
Скални манастири: „Черквата”, „Калугерица”, „Торлашки манастир”

Приоритети за развитие
на общината

Приоритет 1- Създаване на условия за растеж и заетост, чрез развитие и модернизация на инфраструктурата и повишаване конкурентно способността на общинската икономика;

Приоритет 2- Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в общината;

Приоритет 3- Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и установяване на партньорство на национално и транс национално ниво.

Местоположение

 

Контакти

гр. Цар Калоян, 7280
пл. „Демокрация”, № 1
тел: (08424) 23 16
факс: (084242) 23 77
web: www.tsarkaloyan.eu

Кмет

Дауд Аляовлу

 

 


Вижте по-голяма картаКъм началото на страницата