Образование, здравеопазване, социални услуги

Образование
В Oбласт Разград  функционира многообразна училищна структура и мрежа от детски градини. Към 2011/2012 общият брой на учебните заведения е 150. От тях детските градини са 85, общообразователните училища – 52, професионални гимназии – 10 и специални училища – 3. Специалните училища две са помощни за деца с умствена изостаналост и едно е възпитателно училище – интернат в град Завет. На територията на областта няма оздравителни училища, както и специализирани за деца с увреден слух и деца със зрителни увреждания. В град Разград функционира филиал на русенския университет „Ангел Кънчев”. Към 2011/2012  г. във филиала се обучават 294 студента в три специалности – химични технологии, биотехнологии и технологии на храните.
 Към 2011  г. броят на лицата с висше образование в Област Разград  е 13 611 души, или всеки девети (11,6 %) е висшист, а лицата, завършили средно образование, са 41 215 (35,1 %). Делът на лицата с начално и по-ниско образование е 19,9 %.

Здравеопазване
Лечебните заведения в областта се групират в заведения за болнична помощ и такива за извънболнична помощ.  
Към 2010 г., стационарното лечение в oбластта се осъществява от 3 многопрофилни  болници за активно лечение с общо 554 легла:  МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград” с 53% държавно участие и 2 общински болници – „МБАЛ – Исперих” ЕООД  и „МБАЛ-Кубрат”.
Извънболнична помощ на територията на областта се осъществява от 54 амбулатории за първична медицинска помощ - индивидуална практика (половината от тях - 26 са в община  Разград, 10 са в община Исперих, 7 - в община  Кубрат, 4 - в община  Лозница, 3 - в община  Самуил, 2 - в община  Цар Калоян) и 4 - за групова практика (2 в община  Кубрат, по 1 в общините Разград и Исперих). Специализираната извънболнична помощ се извършва от 105 амбулатории - индивидуална практика и 1 - групова практика. Като част от извънболничната помощ, в областта функционират също 1 ДКЦ в гр. Разград; 6 медицински центрове - МЦ Св.Екатерина и МЦ-1 Кубрат (в гр.Кубрат), МЦ „Асклепий”, МЦ „Здраве”, МЦ „Д-р Велкови”, МЦ „Ретина-клон Разград” (гр.Разград). Има също 214 медико-технически лаборатории, 9 медико-диагностични лаборатории и 8 хосписа.
Стоматологичните услуги се предоставят от 65 амбулатории за първична медицинска помощ - индивидуална практика лекари по дентална медицина и 3 амбулатории за първична медицинска помощ - групови практики.
Спешната медицинска помощ в Разград има разкрити филиали в Исперих, Кубрат, Цар Калоян и Лозница. Към 2010  г. в нея работят 27 лекари, 69 души полувисш медицински персонал и 66 души друг персонал. Разполага с 26 линейки и модерна медицинска апаратура

Социални услуги

ОБЛАСТ РАЗГРАД


АДРЕС

КАПА-ЦИТЕТ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

1. Община Разград

Център за рехабилитация и социална интеграция "Емилиян"

гр.Разград      ул."11 август" №18

45

Деца и младежи с двигателни, комуникативни увреждания, умствена изостаналост, комбинирани увреждания, неврологични заболявания


Център за обществена подкрепа

 

гр.Разград , бул. "България" № 4

 

45

Деца от 0 до 18 години и техните семейства; Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция; Семейства, при което има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения; Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки; Кандидати за или вече одобрени приемни семейства; Кандидати за или вече одобрени осиновители; Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; Деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията; Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.


Дневен център за възрастни хора с увреждания

гр.Разград      ул."Хаджи Димитър" № 30

25

Възрастни хора с увреждания.


Център за настаняване от семеен тип за деца 1

 

гр.Разград      ул."Добровска" № 53

 

10

Деца от 3 до 10 г., лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в Център за настаняване от семеен тип са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.


Център за настаняване от семеен тип за деца 2

 

гр.Разград      ул."Добровска" № 53

 

10

Деца от 11 до 18 г., лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в Център за настаняване от семеен тип са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.


Защитено жилище

с.Просторно ул."Н.Й.Вапцаров" № 2

6

Пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост, настанени в специализирани институции, с възможност да бъдат изведени.


Дом за възрастни хора с деменция

гр.Разград      ул."Хаджи Димитър" № 17

60

Възрастни хора с деменция


Дом за деца и младежи с умствена изостаналост

с.Просторно ул."Дунав" № 30

40

Деца и лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост, установена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.


Дом за стари хора

гр.Разград      ул."Хаджи Димитър" № 30

80

Мъже и жени навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

2. Община Исперих

Център за обществена подкрепа към КСУ

гр.Исперих     ул."Васил Левски"   № 17

20

Деца в риск от 0 до 18 години и техните семейства


Преходно жилище към КСУ

гр.Исперих     ул."Васил Левски"   № 17

10

Деца, младежи и девойки на възраст от 16 до 20 години.


Център за настаняване от семеен тип за деца 1 към КСУ

гр.Исперих     ул."Васил Левски"   № 17

12

Деца на възраст от 3 до 10 години.


Център за настаняване от семеен тип за деца 2 към КСУ

гр.Исперих     ул."Васил Левски"   № 17

12

Деца на възраст от 11 до 18 години


Дом за деца лишени от родителска грижа

гр.Исперих     ул."Васил Левски"   № 17

45

Деца лишени от родителска грижа на възраст от 7 до 18/20 г.

3. Община Кубрат

Дневен център за възрастни с увреждания

гр.Кубрат   ул."Страцин"   № 2

30

Възрастни хора с увреждания.


Дом за стари хора

 

с. Тертер, ул. Гоце Делчев  № 5

 

60

лица придобили право на пенсия, съгласно КСО, които не са с физически, психически, умствени и сетивни  увреждания., след изчерпване на всички възможности за извършване на социални услуги в общността.

4. Община Лозница

Център за социална рехабилитация и интеграция

 

гр. Лозница ул. "Дружба" № 21

 

30

Възрастни хора с увреждания


Дом за възрастни хора с физически увреждания

 

с. Ловско ул. "Стара планина" № 8

 

35

Възрастни хора с физически увреждания

5. Община Самуил

Център за обществена подкрепа

 

с. Самуил ул. „Хаджи Димитър” № 4

 

20

Деца и семейства в риск от община Самуил, за които е идентифицирана нужда от подкрепа и закрила; 

приемни семейства; бременни жени, за които има риск да изоставят децата си.


Център за социална рехабилитация и интеграция

с. Владимировци ул. „Васил Левски” № 2

30

Деца и лица с множество увреждания, и деца със специални образователни потребности


Защитено жилище

 

с. Богомилци  ул. “Гео Милев” № 2

15

Пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост.


Защитено жилище

 

с. Самуил  ул. “Драва” № 2

14

Пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост. 


Защитено жилище

 

с. Кривица  ул. “Ивайло” № 40

8

Пълнолетни жени и мъже с интелектуални затруднения.  


Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания

 

с. Хърсово  ул. “П. Яворов” № 1

 

15

Лица изведени от специализирани институции за стари хора и възрастни хора с физически увреждания;

- Лица, за които е налице риск от институционална грижа.


Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост

с. Пчелина  ул. “Куванджълар” № 4

 

15

Възрастни хора с умствена изостаналост


Дом за възрастни хора с умствена изостаналост

 

с. Самуил ул. “Л.Каравелов" №4

 

86

Потребители от цялата страна, при които са изчерпани възможностите за предоставяне на услуги в общността, навършили пълнолетие с диагноза Умствена изостаналост, доказано с Експертно решение на ТЕЛК.  

6. Община Цар Калоян

Център за социална рехабилитация и интеграция

гр. Цар Калоян

ул. “Хр. Ботев” № 11

20

Деца и лица с увреждания и деца със специални образователни потребности


Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания

гр. Цар Калоян

ул. “Хр. Ботев” № 11

10

Лица с физически увреждания


Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания

гр. Цар Калоян

ул. “Хр. Ботев” № 11

10

Лица с физически увреждания



Към началото на страницата