Географска справка

Област Разград  (район от ниво 3 - NUTS 3)1 е разположена в североизточната част на България, заема 2,38% от територията на страната (2639 кв.км.) и 17,62% от територията на Северен централен район . Тя граничи с областите Русе, Шумен, Търговище и Силистра . Областите Разград, Велико Търново, Русе, Габрово и Силистра формират Северен централен район (район от ниво 2/NUTS 2), който е район от ниво 1 - Северна и Югоизточна България. По-голяма част от област  та се намира в Лудогорското плато. В южната част то е хълмисто, а на север се слива с Добруджанската равнина и крайдунавските полета.

В границите й влизат 7 общини: Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян, и 104 населени места, от които 6 града и 98 села.
Общата площ на територията на област Разград  е 2 639,744 кв.км, която представлява 17,62% от територията на Северен централен район за планиране. С най-голяма площ е община Разград (22,7% от територията на областта), следвана от общините Кубрат и Лозница, заемащи съответно 17,8% и 15,5%. С най-малка площ е община Цар Калоян, чиято площ е 8,8% от територията на областта.

Характерно за областта е високият процент на земеделските територии (общо 1 907 934 дка), които заемат 70,7% от площта на областта, при средна стойност за страната 58,7%. Най-голям е относителният дял на земеделските територии в община  Кубрат – 74,0%, а най-малък в Община  Завет – 59,5%.

Горските територии са относително по-малко – с обща площ 547 142 дка те, представляват 22,4% от общата територия на областта, докато средният процент за страната е 33,6%. Най-голям е относителния им дял в община Завет – 35,0%, а най-малък в община    Лозница – 17,8%.
Относителният дял на водните течения и водни площи (0,7%) е два и половина пъти по-малък в сравнение със средния за страната (1,8%), докато делът на останалите видове територии е близък до средните стойности за страната: населените места и другите урбанизирани територии заемат 5,4% (за страната 5,0%); териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци заемат 0,1% (за страната 0,3%), а площта на териториите за техническа инфраструктура представлява 0,7%, при средна стойност за страната 0,6%.

Размерът на обработваемата земя във всички посочени видове територии през 2010  г. е 1 461 585 дка, а земеделската е 1 609 246 дка.Към началото на страницата