Демографска характеристика

Според регистрираните данни, към 1 февруари 2011  г. населението на Област Разград  е 125 190 души, което представлява 14,5 % от населението на Северен централен район и 1,7 % от населението на страната, и я нарежда на 23-то място сред останалите области. В периода между двете преброявания (2001-2011  г.) населението на областта намалява с 27 227 души, или със 17,9 %.

Населението на област Разград  е разпределено в 7 общини. То живее в 6 града и 97 села. В двата най-големи града на областта - Разград и Исперих, към 2011  г. живее една трета от населението на областта (34,2 %). В четири населени места живеят под 100 души. Ззапазва тенденцията на увеличаване на относителния дял на селското население и намаляване на населението в градовете.

Центърът на областта – град Разград, съсредоточава 26% от общото население на областта и 56,27% от градското. Населението на града е с по-висок жизнен и трудов потенциал, с по-високо образователно равнище.

Възрастовата структура на населението на областта е по-благоприятна от средната за страната и Северен централен район за планиране. Делът на младите генерации е по - нисък от този на възрастното население, каквато е тенденцията за страната.

На фона на общото демографско развитие на областта, градското население е с по-висок въз производствен потенциал, докато селското население е застаряло
 

Общини

Общо

В градовете

В селата

брой

%

брой

%

брой

%

Общо за областта

125190

100,0

59313

100,0

65877

100,0

Разград

51095

40,8

33880

57,1

17215

26,1

Исперих

22692

18,1

8973

15,1

13719

20,8

Кубрат

18355

14,7

7379

12,4

10976

16,7

Завет

10586

8,5

3072

5,2

7514

11,4

Лозница

9265

7,4

2230

3,8

7035

10,7

Самуил

7005

5,6

 -

 -

7005

10,6

Цар Калоян

6192

4,9

3779

6,4

2413

3,7Към началото на страницата