Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Наименование на услугата според СУНАУ

I
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Област на функционална компетентност

АПОФУС
 

Нормативно oснование


Кодекс за социално осигуряване
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Кодекса на труда

Необходими документи

1. Заявление 
2. Копие от трудова книжка

Срок на изпълнение


- 30 дни от прекратяването на трудовото правоотношение - съгласно чл.5, ал.7 от КСО
- 14 дни от постъпване на заявлението- съгласно чл.5, ал.7 от КСО

Такса

без таксаКъм началото на страницата